Kennismaking en Voorlichting
In het begin van het schooljaar vinden er voor alle groepen kennismakingsgesprekken en informatieavonden plaats. Het doel van deze avond is wederzijdse kennismaking. De leerkracht vertelt iets over inhoud, organisatie en specifieke activiteiten in het leerjaar. De leermiddelen worden tentoongesteld zodat ouders een goed beeld krijgen van het dagelijkse werk van hun zoon of dochter.

Gesprekken en rapportage
Een eerste kennismakingsgesprek vindt plaats als het kind zes weken in groep 1 zit. De bedoeling van dit gesprek is het uitwisselen van ervaringen. Daar rapportage niet los te zien is van observeren, waarderen en registreren, vormen de interne observaties de basis van de verslaggeving. De verslaglegging van de observatie van de kinderen uit groep 1/2 wordt 2 maal per jaar met de ouders besproken.
Het rapport voor de groepen 3 tot en met 6 wordt drie maal per jaar aan de kinderen meegegeven, in de groepen 7 en 8 tweemaal. Het verslag wordt met ieder kind individueel besproken voordat het mee naar huis gaat. Na het eerste en tweede rapport worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Na het derde rapport vinden alleen voor kinderen met extra zorg gesprekken plaats, of met ouders die daar zelf prijs op stellen. Tijdens deze gesprekken kan het zijn dat ouders en school afspraken met elkaar maken. De groepsleerkracht draagt er zorg voor dat er een puntsgewijs verslag van de bespreekpunten en afspraken op het hiervoor bestemde formulier komt. Bovenstaande beschrijving omvat de reguliere procedure. Natuurlijk kunnen zowel de ouders als de leerkracht tussentijds een afspraak maken voor een gesprek. Wanneer we spreken over rapportage, dan bedoelen we daarmee niet alleen het rapport, maar het geheel aan informatie dat de school, het kind, de ouders en de buitenschoolse instanties aan elkaar verstrekken. De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de rapportage zijn:

  • Middel om met ouders in contact te komen en van gedachten te wisselen omtrent de ontwikkeling van hun kind (niet alleen een verslag van de school maar ook bespreekpunten vanuit de ouders).
  • Verslag van de ontwikkelingsvoortgang van het kind, waarbij we kijken naar de persoonlijke ontwikkeling en de leer- en vormingsgebieden.
  • In overleg met ouders tot afspraken komen t.a.v. de begeleiding van het kind.
  • Dat ouders en kinderen zich kunnen herkennen in een rapport.