Kennismaking en Voorlichting
In het begin van het schooljaar vinden er voor alle groepen startgesprekken en informatieavonden plaats. De startgesprekken zijn bedoeld om kennis met elkaar te maken en ook willen wij graag van u horen wat u belangrijk vindt voor de leerkracht om over uw kind te weten en wat de verwachtingen zijn voor komend schooljaar.

Tijdens de informatieavond vertelt de leerkracht iets over de inhoud, organisatie en specifieke activiteiten van het desbetreffende leerjaar. De leermiddelen worden tentoongesteld zodat ouders een goed beeld krijgen van het dagelijkse werk van hun zoon of dochter.

Gesprekken en rapportage
Voordat uw kind bij ons op school start, maken we een afspraak voor een eerste kennismaking en spreken een aantal oefenmomenten af. Als uw zoon/dochter zes weken in groep 1 zit nodigen wij u uit voor een gesprek. De bedoeling van dit gesprek is het uitwisselen van de eerste ervaringen en het beantwoorden van eventuele vragen.

Daar rapportage niet los te zien is van observeren, waarderen en registreren, vormen de interne observaties de basis van de verslaggeving. De verslaglegging van de observatie van de kinderen uit groep 1/2 wordt in groep 1 eenmaal per jaar en in groep 2 tweemaal per jaar met de ouders besproken.

In november vinden er voor de groepen 3 t/m 8 voortgangsgesprekken plaats en rapportgesprek groep 2.

Tijdens het voortgangsgesprek leggen we de verbinding met het startgesprek dat aan het begin van het schooljaar is gevoerd. Samen bespreken we hoe uw kind is gestart in de groep, kijken we naar de sociaal emotionele ontwikkeling en evalueren we de afspraken die gemaakt zijn tijdens het startgesprek. Tevens vult ieder kind vanaf groep 3 op school ook een ik-rapport in. Dit rapport krijgt het kind in de week voor het oudergesprek mee naar huis toe, zodat u dit thuis kan bekijken en bespreken met uw zoon/dochter.

De groepen 2 krijgen een kleuterrapportage mee en tijdens het rapportgesprek wordt de rapportage besproken.

Februari/maart rapport voor alle kinderen van groep 1, 3 t/m 7 en adviesgesprek groep 8.

De kinderen van groep 1 ontvangen hun eerste rapportage van de kleuterperiode.

 

Er vinden oudergesprekken plaats die zijn gekoppeld aan het rapport en de Cito uitslagen. De Cito uitslagen worden besproken met de ouders van de kinderen in groepen 3 t/m 7. Dit is omdat wij in groep 1 en 2 geen Cito toetsen afnemen. Voor de groepen 8 wordt het rapportgesprek vervangen door een adviesgesprek. Deze leerlingen ontvangen in februari dus geen rapport.

Mei/Juni gaat het tweede schriftelijke rapport mee voor de groepen 2 t/m 6, 8 en pré-advies groep 7.

De kinderen van groep 2 ontvangen de laatste rapportage van de kleuterperiode en met alle ouders van kinderen uit groep 2 vindt een gesprek plaats. Voor de kinderen uit groep 7 vindt er een pré-advies gesprek plaats, waarbij er een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs gegeven wordt. Deze leerlingen ontvangen in juni geen rapport.

Alleen met ouders met kinderen met extra zorg vinden gesprekken plaats, of met ouders die daar zelf prijs op stellen. Tijdens deze gesprekken kan het zijn dat ouders en school afspraken met elkaar maken. De groepsleerkracht draagt er zorg voor dat er een puntsgewijs verslag van de bespreekpunten en afspraken op het hiervoor bestemde formulier komt.

Bovenstaande beschrijving omvat de reguliere procedure. Natuurlijk kunnen zowel de ouders als de leerkracht tussentijds een afspraak maken voor een gesprek. Wanneer we spreken over rapportage, dan bedoelen we daarmee niet alleen het rapport, maar het geheel aan informatie dat de school, het kind, de ouders en de buitenschoolse instanties aan elkaar verstrekken.

De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de rapportage zijn:

  • Middel om met ouders in contact te komen en van gedachten te wisselen omtrent de ontwikkeling van hun kind (niet alleen een verslag van de school maar ook bespreekpunten vanuit de ouders).
  • Verslag van de ontwikkelingsvoortgang van het kind, waarbij we kijken naar de persoonlijke ontwikkeling en de leer- en vormingsgebieden.
  • In overleg met ouders tot afspraken komen t.a.v. de begeleiding van het kind.
  • Dat ouders en kinderen zich kunnen herkennen in een rapport.