Protocol meer- en hoogbegaafdheid

Voor het signaleren van meer- en hoogbegaafde leerlingen gebruiken wij het SIDI 3 protocol. Het SiDi 3 protocol is een gestructureerd signalerings- en diagnoseprotocol voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Naast een goede signalering, gaan wij in gesprek met ouders over het structureel compacten en verrijken van de leerstof. Het beleidsstuk over meer- en hoogbegaafdheid kunt u inlezen bij onze directeur.

Protocol versnellen en verlengen

Op de Piramide krijgen alle leerlingen het onderwijsaanbod dat passend is. Toch kan het zo zijn dat bij uitzondering er kinderen verlengde of versnelde leertijd krijgen. Wanneer dit aan de orde is wordt er met de leerkracht, ouders, intern begeleider en mogelijk de leerling een zorgvuldige afweging gemaakt. U kunt het hele protocol inzien bij de directeur.

Gedragscode van De Piramide

De gedragscode van De Piramide kunt u hier vinden.